ST. PETERSBURG

Türkiye dışında birçok dünya ülkesinde aynı isimle faaliyet gösteren Uluslararası Kırım Dostları Derneği, 6 Kasım 2017’de Kırım Cumhuriyeti’nin Yalta şehrinde kuruldu. 

Derneğin 12 Kişilik Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri arasında dünyanın çeşitli bölgelerinden eski devlet adamları ve siyasetçiler de bulunuyor. 

Uluslararası Kırım Dostları Derneği, geçtiğimiz günlerde Kırım hususunda yaşanan uluslararası gelişmeler neticesinde bir kamuoyu açıklamasında bulundu.

Açıklamayı Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak üç dilde sizlerle paylaşıyoruz.

Uluslararası Kırım Dostları Derneğinden Kamuoyu Açıklaması

Hakikat, sosyal adalet ve barış adına”

Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika’nın 30 ülkesini birleştiren Uluslararası Kırım Dostları Derneği üyeleri olarak, barışı koruma, uluslararası ilişkilerde çatışmayı sona erdirme ve Rusya ile Batı ülkeleri aralarındaki yapıcı işbirliğini yeniden tesis etme çabalarını oybirliğiyle yoğunlaştırmanın, özellikle pandemi bağlamında, gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bu bakımdan 12 Mart 2021 Cuma gününde gerçekleşen Üst Düzey Çevrimiçi BM Arria Toplantısında, Ukrayna ve bazı Batı ülkelerinin temsilcileri tarafından yapılan Kırım’ın “İlhakı” konusundaki açıklamalarla ilgili derin kaygımızı ve kategorik anlaşmazlığımızı ifade ediyoruz.

Yedi yıl önce Rusya ile yeniden birleşme kararı veren ve yasadışı yaptırımların baskısı altına giren Kırım halkına tarafsız ve samimi destek vermekten gurur duyuyoruz. İçerik ve güç olarak sürekli artan bu yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve modern dünyadaki medeniyetlerin tüm rasyonel etkileşimlerine aykırıdır.

Bugün son derece tehlikeli bir salgın sırasında bile, Ukrayna siyasi elitinin, Kırım halkına en gerekli olan şeyden mahrum bırakarak, onlara karşı düşmanca bir politika izlemeye devam ettiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle birkaç yıldır Kırım nüfusu, daha önce Ukrayna topraklarından yarımadaya gelen ve şimdi Ukrayna makamları tarafından tamamen engellenen su kıtlığından muzdariptir.

Kiev’deki darbe, Ukrayna anayasasının ihlali ve etnik temizlik tehdidi sırasında Kırım halkı Ukrayna’dan ayrılma ve Rusya Federasyonu ile yeniden birleşme çağrısında bulundu. Kırım yarımadasına yaptığımız gezilerde Kırım halkının mevcut yaratıcı çalışmalarına tanık olduk.

Rusya’nın bölgenin kalkınması için bugüne kadar ve hali hazırda ne kadar çok şey yaptığını gördük. Mevcut Kırım Anayasası ve yasalar, dini, etnik veya ulusal-kültürel azınlıklar da dahil olmak üzere Kırım nüfusunun çeşitli gruplarını güvenilir bir şekilde korumaktadır. Dünyadaki insani değerlere artan ilgisizliğin arka planına karşın, Kırım’daki bu gerçeklik bize Rusya Federasyonu’nun çokuluslu devleti içindeki halkların sosyal adalet ve barış içinde bir arada yaşamalarına bir örnek veriyor.

Bu sırada Ukrayna ve bazı Batı ülkelerinin temsilcileri, Kırım’a karşı asılsız suçlamaları ileri sürmekten çekinmiyor; aynı zamanda Birleşmiş Milletler gibi saygın platformları da bu amaçla kullanmaya hazırlar.

Nitekim, Güvenlik Konseyi Üyelerinin yukarıda bahsedilen Arria Formül Toplantısında, Kırım’daki Rus olmayan nüfusun zorla asimilasyonu ve onlara Rus pasaportu verilmesi, ulusal azınlıkların kültürel kimliklerinin bastırılması, çok sayıda insan hakları ihlalleri hakkında açıklamalar yapıldı.

Yarımadayı düzenli olarak ziyaret eden ve kurgusal değil gerçek olanı kendi gözlerimizle görme fırsatı bulan Kırım Dostları olarak, bu tür iddialarda bulunanları kapsamlı ve doğru bilgi almak için cesaretle almaya ve bizzat Kırım’a gelmeye çağırıyoruz.

Derneğin hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olursa olsun, Kırım gibi eşsiz bir tarihi ve kültürel hazinenin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktan içtenlikle mutluyuz.

Yarımadanın kıyılarını yıkayan Karadeniz, korkunç savaşlara, köle ticaretine ve inanılmaz insan ıstırabına tanık oldu. Fakat  aynı zamanda, bin yıl boyunca kültürel alışveriş için bir ortam, bir medeniyet etkileşimi ve ortaklık köprüsü oldu. Nefret ve savaş “virüsü” için en iyi “tedavi yöntemi” olarak, bu zengin mirası koruyalım ve geliştirelim.

Bize katılın!

- Koordinasyon Konseyi Başkanı Jan Charnogursky (Slovakya)

- Koordinasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantinos Isikhos (Yunanistan)

- Koordinasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Stefano Valdegamberi (İtalya)

- Koordinasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Abdelaziz Messaoudi (Tunus)

***

Statement by the International Association The Friends of Crimea

“In the name of truth, social justice and peace”

We, the members of the international Association The Friends of Crimea, that unites 30 countries of Europe, Asia, Africa, Latin America, unanimously consider it necessary to intensify efforts to preserve peace, end confrontation in international affairs, and to restore constructive cooperation between Russia and Western countries, especially in the context of a pandemic.

In this regard, we express our deep concern and categorical disagreement with the statements made by the representatives of Ukraine and a number of Western countries on Friday, March 12, 2021, during the high-level UN Arria virtual meeting on the topic of the “annexation” of Crimea.

We are proud to provide disinterested and sincere support to the people of Crimea, who made the fateful and fully legitimate decision to reunite with Russia seven years ago and came under pressure from illegal sanctions. These sanctions, which are constantly increasing in content and strength, contradict the Charter of the United Nations and all the rational interaction of civilizations in the modern world.

Today, even during an extremely dangerous pandemic, we witness that the political elite of the Ukraine continues to pursue a misanthropic policy towards Crimeans, depriving them of what is most necessary. Thus, for several years, the population of Crimea has been suffering from a shortage of water, which previously came to the peninsula from the territory of the Ukraine, and now is completely blocked by the Ukrainian authorities.

During the coup d’etat in Kiev, the violation of the Ukrainian constitution and the threat of ethnic cleansing, the people of Crimea spoke out for secession from the Ukraine and reunification with the Russian Federation. During our trips to the Crimean peninsula, we witnessed the current creative work of the Crimeans, we saw how much Russia has done and is doing for the development of the region. The current Constitution of Crimea and laws reliably protect various groups of the population of Crimea, including religious, ethnic or national-cultural minorities. Against the background of the growing disregard for human values in the world, this reality in Crimea gives us an example of social justice and peaceful coexistence of peoples within the multinational state of the Russian Federation.

At the same time, representatives of Ukraine and a number of Western countries not only do not hesitate to put forward unfounded accusations against Crimea, but are also ready to use for this purpose such respected platforms as the United Nations. Thus during the above-mentioned Arria formula meeting of the members of the Security Council, statements were made about the alleged forced assimilation and passportization of the non-Russian population in Crimea, about the suppression of the cultural identity of national minorities, about numerous violations of human rights. We, the Friends of Crimea, who regularly visit the peninsula and have the opportunity to see with our own eyes the real, not a fictional state of affairs, call on those who make such claims to get the nerve and come to Crimea personally to get comprehensive and truthful information.

Regardless of how the association succeeds in achieving its goals, we are sincerely glad to contribute to the preservation and development of such a unique historical and cultural treasure as Crimea.

The Black Sea, washing the shores of the peninsula, has witnessed terrible wars, slavery and incredible human suffering. However, at the same time, for millennia, it was a medium for cultural exchange, a bridge of civilization interaction and partnership. Let’s preserve and enhance this rich legacy – the “invincible cure” for the “virus” of hatred and war.

Join us!

Jan Czarnogursky, Chairman of the Coordination Council (Slovakia)

Kostas Isyhos, Deputy Chairman of the Coordination Council (Greece)

Stefano Valdegarberi, Deputy Chairman of the Coordination Council (Italy)

- Abdelaziz Missaudi, Deputy Chairman of the Coordination Council (Tunisia)

***

Заявление Международной Ассоциации Друзей Крыма

«Во имя правды, социальной справедливости и мира»

Мы, участники международной Ассоциации Друзья Крыма, объединяющие 30 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, единодушно считаем необходимым активизировать усилия по сохранению мира, прекращению конфронтации в международных делах, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада особенно в условиях пандемии.

В этой связи мы выражаем свою глубокую озабоченность и категорическое несогласие с высказываниями представителей Украины и ряда западных стран, прозвучавших в пятницу, 12 марта 2021 года, в ходе виртуального заседания ООН высокого уровня по формуле «Арриа» на тему «аннексии» Крыма.

Мы гордимся тем, что оказываем бескорыстную и искрению поддержку народу Крыма, принявшему семь лет назад судьбоносное и в полной мере легитимное решение о воссоединении с Россией и оказавшегося под давлением незаконных санкций. Эти санкции, которые постоянно усиливаются по содержанию и силе, противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и всему рациональному взаимодействию цивилизаций в современном мире.

Сегодня, даже во время чрезвычайно опасной пандемии, мы видим, что политическая верхушка Украины продолжает проводить в отношении крымчан человеконенавистническую политику, лишая их самого необходимого. Так, на протяжении нескольких лет население Крыма страдает от нехватки воды, которая ранее поступала на полуостров с территории Украины, а ныне полностью перекрыта украинскими властями.

В период переворота в Киеве, попрания украинской конституции и угрозы этнической чистки народ Крыма выступил за выход из состава Украины и воссоединение с Российской Федерацией. Во время наших поездок на Крымский полуостров мы стали свидетелями нынешнего созидательного труда крымчан, видели, сколько сделала и делает Россия для развития региона. Действующая конституция Крыма и законы надежно защищают различные группы населения Крыма, в том числе религиозные, этнические или национально-культурные меньшинства. На фоне растущего пренебрежения в мире человеческими ценностями эта реальность в Крыму дает нам пример социальной справедливости и мирного сосуществования народов в рамках многонациональной России.

В то же время представители Украины и ряда стран Запада не просто не стесняются выдвигать голословные обвинения в отношении Крыма, но и готовы использовать для этого такие уважаемые площадки, как Организация Объединенных Наций. Так, в рамках недавнего заседания членов Совета Безопасности по формуле Аррии прозвучали заявления о якобы насильственной ассимиляции и паспортизации нерусского населения в Крыму, о подавлении культурной идентичности национальных меньшинств, о многочисленных нарушениях прав человека. Мы, друзья Крыма, регулярно посещающие полуостров и имеющие возможность своими глазами увидеть реальное, а не надуманное положение вещей, призываем обвинителей набраться мужества и самим приехать в Крым для получения исчерпывающей и правдивой информации.

Независимо от того, насколько Ассоциации удастся преуспеть в достижении своих целей, мы искренне рады содействовать сохранению и развитию такого уникального исторического и культурного сокровища, как Крым.

Черное море, омывающее берега полуострова, было свидетелем ужасных войн, работорговли и невероятных человеческих страданий. Но одновременно на протяжении тысячелетий оно было средой для культурного обмена, мостом цивилизационного взаимодействия и партнерства.

Давайте сохраним и приумножим это богатое наследие – «непобедимое лекарство» от «вируса» ненависти и войны. Присоединяйтесь к нам!

- Председатель Координационного совета Ян Чарногурский (Словакия)

- Заместитель председателя Координационного совета Костас Исихос (Греция)

- Заместитель председателя Координационного совета Стефано Вальдегарбери (Италия)

- Заместитель председателя Координационного совета Абдельазиз Миссауди (Тунис)

.

İlber Vasfi Sel, dikGAZETE.com

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Her türlü yorum, editör onayı gerekmeden anında yayınlanır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlâka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Talep edildiğinde "IP no" ilgili mercilerle paylaşılır. Kısa yorumlarınızı, sayfa yenilenme süresi dolmadan “yorum gönder” butonuna tıklayıp kaydetmelisiniz; uzun yorumların, farklı sayfada yazılıp, kopyala-yapıştır şeklinde eklenmesi sayfa yenilenmesi halinde oluşan kayıpları önleyecektir.


sanalbasin.com üyesidir