SUNİ DİLE  KARŞI  GERÇEK TÜRKÇEMİZİ YAYGINLAŞTIRALIM!..
 ( TARİHİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ KURTARALIM!.. )
-Yüzlerce suni kelimenin Türkçe karşılıklarını, bu yazının sonunda kelime kelime liste halinde görebilirsiniz.-

Japonya binlerce yıl önceki kitaplarını okurken, bizler 50 sene önceki kitaplarımızı dahi okuyamıyoruz!.. Kütüphanelerimizdeki tarih ve kültür birikimimiz olan kitaplarımızı okuyamamamız utanç vericidir… Binlerce yıllık kitaplarını tercüme ettirerek okuyan bir millet olabilir mi?
Diller kelime atarak değil, kelime alarak zenginleşir ve gelişirler. İngilizcenin, 700 bin kelimeyi aşması ve zengin bir dil olmasının sebebi, her kelimeyi kendi bünyesine katmasından kaynaklanmaktadır... Dünyada melez olmayan hiç bir dil yoktur… Diller, kelime alarak zenginleşir ve kelime atarak fakirleşirler… Bütün diller ya kendi köklerinden ya da başka dillerden kelime alarak gelişir…
 
Türkçenin korunması (Leksikoloji) kelimeyle değil, (sentaks) cümle yapısıyla söz konusu olabilir. Kelimeleri atmak (tasfiyecilik) akıllı bir yaklaşım değildir… Maalesef, günümüz Türkiye’sinde kelimelerimiz atılarak dilimiz Türk Dil Kurumu tarafından fakirleştirilmiştir… 
Dil, gelişmesini tamamlamış  bir anlaşma aracı değildir; aksine yeni gelişmelere açık  canlı bir yapı özelliği taşır... Dil, insanlığın  değişip gelişmesine paralel olarak her zaman değişir, gelişir. İnsanlığın her türlü bilgi üretimi ve gelişmesi  sona ermediği, ihtiyaçları bitmediği sürece dilin de değişip gelişmesi ihtiyaçları bitmez...
 
İnsanlar, bütün bilgilerini dille ifade ederler, Bundan dolayı  insanın ihtiyacı, dilin ihtiyacı demektir… 
Farklı diller konuşan insan toplulukları başka topluluklarla  çeşitli  ilişkiler kurarlar.  Bu  ilişkiler neticesinde, her topluluk diğer insan topluluklarından bir şeyler öğrenir. Topluluklar, öğrendiklerini de  dil aracılığı ile öğrenir.  Bu  öğrenme veya öğretme,  dil alış-verişi demektir…  Dil alış verişinde bir dilden diğerine dil unsuru olarak en çok kelimeler geçer… Dil alış verişi  tabiî normal  ölçülerde  kalıp istilâ şeklini  almadığı sürece,  bir dilden diğerine geçen kelimeler, dili bozmaz.  Çünkü dil bir kelime listesinden ibaret değildir. Diğer taraftan kelimeler, karşılıkları oldukları varlık veya kavramların  tarifi değil işaretleri, göstergeleridir. Dilin işleyiş sistemine  uydukları sürece  geldikleri dile zarar vermezler!..
 
Dilin kelime ihtiyacını karşılayabilmek için başvurabileceği  çarelerden biri de  eski metinlerden  ölü  kelime diriltmektir. Bu zorlama bir yoldur. Çünkü ölmüş kelime, anlamı kaybolmuş, milletin hafızasından silinmiş kelimedir. Dilde, “ölü kelime yabancı kökenli kelime hükmündedir.”  Ancak ihtiyaç halinde yine de bir  kaynaktır… 
Dil kelimelerin yapıyla olduğu kadar ve hatta ondan da çok ifade şekliyle, “söz dizimi”, cümle yapısı ile Türkçecilik yapılabilir. Kelimelerin ırkı, kafatası ile uğraşıp, “Türkçedir – değildir” diye ayırıp yabancı asıllıları atmak tasfiyeciliktir, dil ırkçılığıdır. Diğer taraftan bu işi Atatürk’e mal etmeğe kalkışmak tamamen yanlıştır. Zira, Atatürk tasfiyeci değildir. O’na göre dil konusu “millî şuuru geliştirme, millî kültürü geliştirme, millî birliği sağlama” konusudur… Hatta kurdurmuş olduğu dille ilgili heyeti tasfiyecilik yaptıkları için uyarma ihtiyacı da duymuştur…
 
Türk Dil Kurumu’nun türetmiş olduğu kelimelerin birçoğu Türkçe kurallarına da aykırıdır. Bu durum hazırlamakta olduğumuz kitapçıkta geniş bir şekilde ele alınmıştır... Burada en çok üzerinde durulması gereken tasfiyecilik çalışmalarıdır!.. Kısacası, mevcut kelimelerimiz atılarak dilimizin fakirleşmesine yol açılmıştır… Bu zorlama tasfiyecilikuygulamalarından biri de Türk milletinin binlerce yıldır pratik hayatta kullandığı kelimelerin çöpe atılarak yerine suni ve uyduruk kelimelerin almasıdır… Maalesef kadim Türkçemiz çöpe atılarak, dilimiz hem değiştirilmekte hem fakirleştirilmektedir…
 
Mesela: “cevap” kelimesinin yerine ölmüş olan “yanıt” kelimesi suni bir şekilde dilimize  yerleştirilmiştir...Ne yazık ki aydınlarımız bu kelimeyi yaygınlaştırmak için bir gayret içine girmiştir!..
Türetilen suni kelimeler geçmişle bağımızı, kültürümüzü kopardığı gibi diğer Türk devletleriyle de yollarımızı ayırmıştır… Azerbaycan Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Uygur Türkçesinde binlerce yıldır “Cevap” diye kullanılan kelime niçin “Yanıt” diye değiştiriliyor?
 
Biz “yanıt” kelimesini yaygınlaştırma gayreti içindeyken bu ülkeler hala “cevap” kelimesini kullanmaktadır…Mevcut Kelimelerin dayatmalar yoluyla değiştirilmesindeki mantığını anlamakta doğrusu güçlük çekiyoruz…
 “yanıt” kelimesi ölmüş bir kelimedir. Bugün hiç kimse “yanmak” fiilini “dönmek” manası ile kullanmamakta, bilmemektedir. Sadece bu kökten yapılmış ve kalıp halinde kalmış bulunan “yankı” ve “yansımak” kelimeleri kullanılmaktadır.
 
Günümüzde Türkiye haricinde Türk Dünyasında sonradan uydurulmuş kelimeleri kesinlikle kullanılmamaktadır. Bizleri Türk-İslam dünyasından, tarihimizden ve kültürümüzden uzaklaştırmak için yapılan bu tuzağı bozmak zorundayız…
 
Başbakanlığa 27.3.2015 tarihinde Türk Dil Kurumunun dilimizi fakirleştirdiği için şikâyette bulundum. Başbakanlık 9 Nisan 2015’de bana cevap vermiştir:
 
Bimer Başvuru Numaranız :318672
Sayın Raşit ANARAL; 27/03/2015 tarihinde yapmış olduğunuz Başvurunuz Yüksek Kurumun kuruluşuna dâhil olan Türk Dil Kurumu tarafından aşağıdaki şekilde cevaplanmıştır: “Türk Dil Kurumu dönem dönem özleştirmeci, uydurmacı, tasfiyeci, Osmanlıcacı, öztürkçeci şeklinde eleştirilmiştir… Türk Dil Kurumunun geçmiş yıllarda aşırıya kaçan tasfiyeci bir anlayışı olmuşsa da devlet kurumu yapıldığı yıldan günümüze bu anlayış terkedilmiştir. 1945 yılı birinci baskı Türkçe Sözlük'te, 32.104 kelime ve yabancı sözlere karşı çok sert bir tutum vardır. 2010 yılı on birinci baskı Türkçe Sözlük'te 122.423 kelime vardır ve dilimizin günlük dilde kullanılan yabancı kelimeleri sözlüğe alınmıştır. Sözlükler madde madde incelendiğinde Kurumumuzda tasfiyeci anlayışın olmadığı görülebilir.” Bilgilerinize sunulur.
 
Bu cevap bizim ortaya koyduğumuz dil vahametini karşılamıyor…Üstelik, biz başbakanlığın bu kelimelerimizi çöpe atmaya devam etmekte olan kuruma müdahale etmesini bekliyorduk!.. Ne yazık ki şikâyet edilen kurumun korunması, gelecek tehlikeleri daha da artırmaktadır… Bizim derdimiz, mevcut kelimelerin çöpe atılarak, yeni kelimelerin icat edilmesindeki tehlikeleri önlemektir… Devletin ıskaladığı bu önemli konuyu sivil kuruluşların ciddi olarak ele alması gerekiyor. Aksi takdirde Türk insanının olumsuz yönde biçimlendirilmesinde başarılı olan toplum mühendisleri, “öz Türkçe” kandırmacası adıyla kadim dilimizi de değiştirerek son darbeyi vurmaları kaçınılmaz olacaktır… Gençliğimizin tarih ve kültürüne yabancılaşmasının önüne geçilmesi için kadim Türkçemizin yeniden ihyası şarttır…
 
TDK suni kelime türetme çalışmalarını, bütün okullarda uygulamaya koyarak ve dayatarak gençliğimizi gerçek Türkçe kelimelerden uzaklaştırmıştır. Bunun dışında, RTÜK vasıtasıyla bütün televizyon ve radyolara uyarmaktadır… Türkçe kelimeler kullanılmadığı takdirde cezalandırmalar uygulayacağını belirtmekle kalmıyor, kapatma yoluna gidileceği tehdidinde de bulunulmaktadır… Burada hangi Türkçe olduğu da belirtilmemektedir, belli ki yeni türetilen kelimeler RTÜK tarafından kabul görmektedir… Televizyonlara Bu tehditleri yapanların dindar tanınan RTÜK başkanı olması bizleri daha da üzmüştür… Kısacası, televizyonlar, “korner” gibi yıllarca halk tarafından benimsenerek söylenmekte olan ve topluma mal olmuş bir kelimeyi yabancı kökenli diye kaldırılıp, yerine “ köşe vuruşu” diyerek türetilmiş ve pratikte pek kabul görmeyen iki kelimeden oluşan bir karşılığı yerleştirmektedir.  Ne yazık ki hemen hemen bütün televizyonlar suni olarak türetilmiş birçok kelimeyi televizyonlarda bolca telaffuz ederek uydurulmuş dili yaygınlaştırmada öncü rolü oynamaktadır…
 
İnternette ise, yine TDK tarafından türetilen yalan yanlış kelimeleri görüyoruz… Üyeliğe veya kayıt yaptırmaya “hesap” açma denmesi bir yanlış uygulamadır… İngilizce kelimelerin kelime karşılığı olarak alınması tercüme hatasıdır. Bir dilden diğer dile tercüme, kelimenin cümle içinde kazandığı anlamla ifade edilmesi gerekir. Kelimenin Türkçe tercümesi, kelimenin yaptığı iş ve fonksiyonu ifade edebilmesiyle sağlanır… Türkçede hesap bankayla ilgili hesap hareketini ifade ettiğinden bizde kayıt veya üyelik olarak karşılık bulması gerekir…. Kısacası,”Facebook’da hesabın var mı?” demek yanlıştır. “Facebook’da üyeliğin veya kaydınız var mı” denilmesi gerekir.  Yine İnternette  Dvd. Cd. film, müzik vb. materyalleri “oynatma ve çalma” kelimesi yerine “yürütme” kelimesi getirilmiş. Bu da yanlış bir uygulamadır… Basılı yayınlarda ve diğer iletişim araçlarında bu tür birçok yanlış kelime kullanılmalarına şahit olmaktayız…
 
 
 
TDK tarafından başta,olanak,olasılık,anımsamak,koşul,yanıt.gereksinim vb. kelimeler dilimize yerleştirilerek, imkân, ihtimal,hatırlamak,şart,cevap,ihtiyaç gibi kelimeler çöpe atılmıştır. TDK, okullar, radyolar, televizyonlar, tiyatrolar, film dublajları,  reklamlar, ilanlar, kitaplar, gazeteler ve internet gibi alanları kullanarak bu yanlışları kararlılıkla devam ettirmektedir…
 
Bu kelimeler dışında sırada iki bine yakın kelime şu anda çöpe atılarak tarih olmak üzeredir… Bunun anlamı açıkça bu hızla tasfiyecilik hareketi devam ederse 20 sene sonra mevcut Türkçe kelimelerimizin yüzde sekseni çöpe atılacak demektir… Kısacası, gelecekteki gençliğimiz şu anda yazdığımız kitapları anlayabilmek için Türkçe yazılan kitaplarımızı tekrar tercüme etmek zorunda kalacaktır… Gençliğimizin kütüphanelerimizdeki kitaplara yabancılaşması, Tarih, kültür ve edebiyatımızla gençlerimizin bağının kesilmesi ve ideolojik grupların hedeflediği tarihi ve kültürü olmayan bir Türk tipinin oluşması anlamına gelmektedir…
 
Gençliğimizi suni bir şablon içine sokmak, malum ideolojik gruplara hizmet eden, özünden kopmuş bir Türk gençliğinin kolay kullanılması tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Dilimizle oynanmasının önlenmemesi halinde, TDK tarafından önceden hazırlanmış birçok uydurulmuş kelime daha piyasaya sürülecektir…
 
Dil konusunda daha geniş bir kitap tarafımızdan hazırlanmaktadır… Hazırlamakta olduğumuz kitap devreye girinceye kadar yapılması gereken çalışmalarımızı sürdürmeliyiz…
Bu yüzden burada dille konulu detaylı açıklamalara gerek görmüyoruz.. Yapmak istediğimiz dilimizdeki kelimelerin çöpe atılarak fakirleşmesini önlemek olmalıdır. Bunun için en önemli kelimelerden başlayarak 5 aşamalı bir tablo çıkardık. Bu tabloya göre en çok kullanmamız gereken kelimeleri 110’lu listeler halinde ekte sunmuş bulunuyoruz… İlk merhalede 5 liste halinde toplamda 550 kelimenin ihyasına çalışmaktayız. Bu kelimeleri her alanda yaygınlaştırarak kadim Türkçemizi devam ettirme çalışmalarına katkı sağlamalıyız… Suni kelimeler yerine kadim Türkçemizi kullanmalıyız…
 
 TERİMLER
Terimler bir sanat dalına, mesleğe veya bilim dalına has anlamı olan sözcüklerdir. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel çalışma alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir. Yapılacak çalışmalarda yabancı terimlerin dilimize hiçbir zararı olmadığı kanaati taşıyoruz… Mevcut terimleri kullanarak, Ekonomi, bilim, sosyalleşme, mesleki ve sanat kavramları olarak dış dünyayla bağlantı kurmanın devam etmesinin yararı olacağını düşünüyoruz. Günümüzde hukuk terimlerini değiştirmek ne kadar anlamsızsa diğer terimleri kaldırmak da o kadar yanlış olacaktır.
 
KELİME TÜRETMEK: Türk Dil Kurumu desteğiyle türetilen kelimelerin birçoğu Türkçe kurallarına aykırı türetilmiştir… Şu anda yapılması gereken gerçek Türkçemizi yeniden gündeme sokarak, Türk ve İslam dünyasıyla yeniden bağlarımızı güçlendirmek olacaktır. Bundan sonra da çeşitli nedenlerle dilimize giren veya girecek olan yabancı kökenli kelimeleri söylenişine göre yazılarak dilimiz bünyesine almalıyız.
Mesela : “Tele” Yunanca, “vision” kelimesi Latincedir. İngilizler, uzak ve görüntü anlamına gelen bu iki kelimeyi alarak  “television” demişler. Bizler de bu kelimeyi Türkçe okunuşuyla alarak “televizyon” demişiz… Artık bu kelime Türkçe bir kelime olmuştur… Böylece, milletlerarası bir kelimeyi bünyesine alan dilimiz, bir kelime kazanmıştır.., Dilimizin zenginleştirilmesinin dışında, yabancı kökenli bir kelimeyi öğrenmemiz, milletler arası iletişimde de yabancı ülkelerle ilişkilerimizde avantaj sağlamaktadır…Bize göre dışarıdan gelen yabancı kökenli kelimelerin halk tarafından veya sivil kuruluşlar yardımıyla okunuşlarıyla dilimize geçirilmesi kelime karışıklığına son verecektir…
 
Dil çalışmalarımız için Yaklaşık 1500 türetilmiş suni kelime seçilmiştir. İlk merhalede kadim Türkçeye ait 550 kelimenin yeniden ihyasına gidilecektir. Bu kelimeler 5 liste halinde sunulmaktadır… İlk hedefimiz, listelerimizdeki 550 Türkçe kelimemizi geri getirerek tekrar Türk toplumuna kazandırmaktır… Halkın kullanmadığı, daha çok aydın kesimlerin yaygınlaştırmak amacıyla kullandığı (TDK’nin türettiği) kelimelerin tutarsız olanlarını kaldırılarak yerlerine kadim ve gerçek Türkçe kelimeleri kullanma çalışmalarımıza katkılarınızı bekliyoruz.
 

NO
SUNİ KELİMELER
LİSTE 1
TÜRKÇE KELİMELER
1.          
açılım
inkişaf, gelişme
2.          
ad çekme
kur'a
3.          
adıl
Zamir  (dlb.)
4.          
ahlâksal
ahlâkî
5.          
algı
idrâk,anlama,kavrama
6.          
anakara
kıta
7.          
anamal
sermaye
8.          
anı
hâtıra
9.          
anılar
hâtıralar
10.         
anımsama
hatırlama
11.         
anımsamak
hatırlamak
12.         
anlatı
üslûp
13.         
anlatım
ifade
14.         
araç
vâsıta, vesâit
15.         
artı
müsbet
16.         
atama
tayin
17.         
avuntu
teselli
18.         
ayırtım
rezervasyon
19.         
ayraç
Parantez (dlb.)
20.         
ayrıksı
istisnai
21.         
bağlam
meyan
22.         
bay
bey
23.         
bayan
hanım
24.         
beğeni
zevk, takdir
25.         
belgesel
dokümanter
26.         
belirteç
zarf (dlb.)
27.         
belirti
alâmet, işaret, emâre
28.         
benzeti
teşbih, benzetme
29.         
besin
gıda
30.         
betim
tasvir
31.         
betimlemek
tasvir etmek
32.         
biçem
üslûp, stil
33.         
bilge
âlim, ârif
34.         
bilim
ilim
35.         
bilimsel
ilmî
36.         
bilinç
şuur
37.         
bilinçaltı
şuur altı
38.         
birey
fert
39.         
birikim
tasarruf
40.         
coşku
heyecan
41.         
çağrı
davet
42.         
çağrılık
davetiye
43.         
çağrışım
hatırlatma
44.         
çalıştay
istişâre toplantısı
45.         
çekilme
istifa
46.         
çeviri
tercüme
47.         
çevirmen
mütercim, tercüman
48.         
değin
kadar
49.         
dek
kadar
50.         
derslik
dershane, sınıf
51.         
dış alım
ithalat
52.         
dış satım
ihracat
53.         
dinbilim
ilahiyat
54.         
dinlence
tatil
55.         
dinleti
konser
NO
SUNİ KELİMELER
TÜRKÇE KELİMELER
56.         
dinsel
dinî
57.         
direnim
inat
58.         
dirim, yaşam
hayat
59.         
dirimsel
hayatî
60.         
duyuru
ilân
61.         
esenlik
sıhhat, selâmet, afiyet
62.         
esin
ilham
63.         
evre
safha
64.         
eylem
fiil, hareket, amel
65.         
gereksinim
ihtiyaç
66.         
girişim
teşebbüs
67.         
girişimci
müteşebbis
68.         
giysi
elbise
69.         
giz
sır
70.         
koşul
şart
71.         
koşullandırılmak
şartlandırılmak
72.         
koşullanmak
şartlanmak
73.         
koşullar
şartlar
74.         
koşullu
şartlı
75.         
köşe vuruşu
korner
76.         
 olanak
 imkân
77.         
 olanaklı
 mümkün, kâbil
78.         
  olanaksız
imkânsız
79.         
olası
muhtemel
80.         
olasılık
ihtimal
81.         
onursal
fahrî
82.         
oyuncu
aktör, aktris
83.         
sanatçı
sanatkâr
84.         
sınav
imtihan
85.         
söyleşi
 sohbet, hasbihal
86. 
sözcük
kelime
87.         
sürücü
şoför
88.         
sürücü belgesi  
ehliyet
89.         
takma ad
müstear isim
90.         
tanık 
şahit
91.         
toplumbilimci
sosyolog, içtimaiyatçı
92.         
toplumsal
içtimâî, sosyal
93.         
tutukevi
hapishane
94.         
tümce
cümle
95.         
uğraş
meşguliyet
96.         
ulaç
zarf-fiil (dlb.)
97.         
 ulus
millet
98.         
 uyak
kafiye
99.         
 uyarı
 ikaz
100.         
 uygar
medenî
101.         
 uygarlık
medeniyet
102.         
uzman
mütehassıs
103.         
uzmanlık
ihtisas
104.         
yanıt
cevap
105.         
yanıtlamak
cevaplamak
106.         
yaşam
hayat, ömür
107.         
yaşamını yitirdi
hayatını kaybetti, öldü
108.         
yineleme
tekrar
109.         
yönetmen
direktör
110.         
zorunlu görev
mecburî hizmet
NO
SUNİ KELİMELER
LİSTE 2
TÜRKÇE KELİMELER
1.     
anlam
mânâ
2.     
arıtmak
 Tasfiye etmek,temizlemek
3.     
asal
esas, başlıca
4.     
avunç
teselli
5.     
ayral
hariç
6.     
belirgin
bâriz, net
7.     
bildirge
beyannâme
8.     
bulgu
keşif, işaret
9.     
büküntü
viraj
10. 
bütünleme
ikmal
11. 
çelişki
tezat, zıtlık
12. 
çıkar
menfaat
13. 
çözümleme
tahlil
14. 
danışma kurulu
istişâre heyeti, şûrâ
15. 
danışman
müşâvir
16. 
değinmek
temâs etmek
17. 
demeç
beyanat
18. 
denence
hipotez
19. 
denetçi
murâkıp, müfettiş
20. 
denetim
t teftiş,murâkabe,kontrol
21. 
denetleme
teftiş
22. 
denetmen
müfettiş, murâkıp
23. 
deneyim
tecrübe
24. 
deneyimli
tecrübeli
25. 
devrim
inkılâp, ihtilâl
26. 
direngen
inatçı
27. 
dizin
fihrist, indeks
28. 
doğa ötesi
metafizik
29. 
doğa üstü
tabiat üstü
30. 
doğal
tabiî, natürel
31. 
doğal olarak
tabiî olarak, tabiatiyle
32. 
doğal yıkım
tabiî âfet
33. 
dokunaklı
hazin
34. 
donatmak
techiz etmek
35. 
doruk
zirve
36. 
döküm
envanter
37. 
dönem
devre
38. 
dönemsel
periyodik
39. 
duruşma
muhâkeme
40. 
duyarga
anten
41. 
duyarlı
hassas
42. 
duyarlılık
hassasiyet, hassaslık
43. 
duygu
his
44. 
duygulanmak
hislenmek
45. 
duyum
istihbarat
46. 
dürtü
teşvik, tahrik
47. 
düşlemek
hayâl kurmak
48. 
düşsel
hayâlî
49. 
düşün yapıtı
fikir eseri
50. 
düşünce özgürlüğü
fikir hürriyeti
51. 
edilgen
pasif
52. 
edim
amel, fiil
53. 
egemenlik
hâkimiyet
54. 
erdem
fazilet
55. 
erişkin
kâmil, olgun
NO
SUNİ KELİMELER
TÜRKÇE KELİMELER
56. 
erk
kudret, irâde, iktidar
57. 
eşdeğer
muâdil
58. 
gereç
malzeme
59. 
gömüt
mezar, kabir
60. 
görece
izafî
61. 
görev
vazife
62. 
görevli
vazifeli
63. 
gözlem
müşâhede
64. 
gözlemci
müşâhit
65. 
güldürmen
komik
66. 
güldürü
komedi
67. 
gülmece
mizah
68. 
güncel
günlük, aktüel
69. 
güvence
teminat
70. 
halkoyu
referandum
71. 
hukuksal
hukukî
72. 
izlemek
seyretmek, takip etmek
73. 
kanıt
delil, ispat
74. 
kısıt
sınır, tahdid
75. 
kuşkusuz
şüphesiz
76. 
onurlu
şerefli, haysiyetli
77. 
ortaç
sıfat-fiil  (dlb.)
78. 
oyun
piyes, temsil
79. 
ozan
şair
80. 
ödün
tâviz
81. 
öğrenci
talebe
82. 
öğrenim
tahsil
83. 
ön yargı
peşin hüküm
84. 
önad
sıfat  (dlb.)
85. 
önder
reis, lider
86. 
önlem
tedbir
87. 
örneğin
mesela, misal
88. 
öykü
hikaye
89. 
öz yaşam öyküsü
otobiyografi
90. 
özdeyiş
vecize
91. 
özgün
has, orijinal, aslî
92. 
özveri
fedâkârlık
93. 
salık
tavsiye
94. 
sınav
imtihan
95. 
söylem
ifade
96. 
söylenti
rivayet
97. 
uluslararası
milletler arası,beynelmilel
98. 
uzlaşı
anlaşma, mutabakat
99. 
ünlü
şöhretli,meşhur
100.       
ünsüz harf
Sessiz harf
101.       
ünlü harf
Sesli harf
102.       
varsayım
faraziye, hipotez
103.       
yandaş
taraftar
104.       
yapıt
eser
105.       
yarar
fayda, menfaat
106.       
yaşam biçimi
hayat tarzı
107.       
yazman
kâtip, sekreter
108.       
yetenek
kabiliyet, maharet, hüner
109.       
yüklenici
müteahhit
110.       
yürütme
icra
NO
SUNİ KELİMELER
LİSTE 3
TÜRKÇE KELİMELER
1.         
aşama
 merhale,kademe,safha
2.         
doyum
tatmin
3.         
duygulu
hassas, hisli
4.         
duygusal
hissî
5.         
günce
hatıra defteri, günlük
6.         
güncel
günlük, aktüel
7.         
hayvansal
hayvanî
8.         
hoşgörü
müsâmaha
9.         
içermek
ihtivâ etmek
10.        
ikincil
tâlî
11.        
ilenç
beddua
12.        
ileti
mesaj, haber
13.        
iletişim
haberleşme, muhâbere
14.        
ilgeç
edat   (dlb.)
15.        
ilginç
alâka çekici, enteresan
16.        
ilişki
alâka, münâsebet, temas,irtibat
17.        
ilişkin
âit, dâir
18.        
ilke
umde, prensip
19.        
imgesel
hayâlî
20.        
imlemek
işaret etmek, nişan koymak
21.        
inan
itikat, iman
22.        
inansız
kâfir
23.        
inansızlık
küfür
24.        
indirim
tenzilat
25.        
insancıl
insanî
26.        
irdeleme
tetkik
27.        
istem
talep
28.        
istemsiz
gayri ihtiyârî, gayri irâdî
29.        
istenç
irâde
30.        
işitme özürlü
sağır
31.        
işlem
muamele, ameliye
32.        
işlev
fonksiyon, rol, vazife
33.        
işlevsel
fonksiyonel
34.        
izlenim
intibâ
35.        
kalıntı
bakiye
36.        
kalıt
miras
37.        
kalıtçı
vâris, mûris, mirasçı
38.        
kalıtım
irsiyet, irs, verâset
39.        
kalıtımsal
irsî
40.        
kamulaştırma
istimlâk
41.        
kanı
kanaat, rey, fikir
42.        
kanıtlamak
ispat etmek
43.        
karşın
rağmen
44.        
karşıt
zıt, muhâlif
45.        
katılımcı
iştirak eden, katılan
46.        
katkı
ilave
47.        
katman
tabaka
48.        
kent
şehir
49.        
kez
defa, sefer, kerre
50.        
kısıtlı
mahdud, sınırlı
51.        
kıvanç
iftihar, memnuniyet,
52.        
kimi
bazı
53.        
kimi kez
bazı, bazen
54.        
kimi zaman
bazen
55.        
kimlik
hüviyet
NO
SUNİ KELİMELER
TÜRKÇE KELİMELER
56. 
kimyasal
kimyevî
57. 
kişilik
şahsiyet
58.         
kişiliksiz
şahsiyetsiz
59.         
kişisel
şahsî, ferdî
60.         
komut
kumanda, emir
61.         
komuta
kumanda
62.         
komutan
kumandan
63.         
konum
mevkî, vaziyet, durum
64.         
konuşlandırmak
mevzilendirmek
65.         
konuşma özürlü
dilsiz, lâl
66.         
konut
mesken
67.         
kovuşturma
tahkikat
68.         
köken
menşe, kaynak
69.         
kural
kaide
70.         
kurgu
Montaj, kurma
71.         
kurul
heyet
72.         
kuşak
nesil
73.         
kuşku
şüphe, endişe
74.         
kutlamak
tebrik etmek
75.         
maddesel
maddî
76.         
neden
sebep
77.         
nitelik
keyfiyet, vasıf, kalite
78.         
niteliksiz
vasıfsız, âdi, kalitesiz
79.         
odak
mihrak
80.         
okul
mektep
81.         
okutman
okutucu
82.         
olabildiğince
mümkün mertebe
83.         
olağanüstü
fevkalâde, hârikulâde
84.         
olumlu
müsbet
85.         
oluşmak
meydana gelmek, hâsıl olmak
86.         
onaylama
tasdik
87.         
onur
Haysiyet, Şeref, izzetinefis
88.         
onursal
fahrî
89.         
onursuz
haysiyetsiz
90.         
savunma
müdâfaa
91.         
sözleşme
mukâvele, akit
92. 
şişinme
kibir, gurur
93.         
tanı
teşhis
94.         
taslak
müsvedde
95.         
taşıt
vâsıta, vesâit
96.         
tepkime
reaksiyon
97.         
tutanak
zabıt
98.         
tutku
ihtiras, ibtilâ
99.         
tutucu
muhafazakâr
100.         
tüm
bütün, tamam
101.         
uğraştaş
meslektaş
102.         
ulusal
millî
103.         
ulusallık
milliyet, millîlik
104.         
ulusçu
milliyetçi
105.         
üzünç
üzüntü
106.         
yalınlık
sadelik
107.         
yargı
hüküm
108.         
yenik
mağlup
109.         
yeterli
kâfî
110.         
zorunluluk
zarûret, mecburiyetNO
SUNİ KELİMELER
LİSTE 4
TÜRKÇE KELİMELER
1.     
aldatı
hile, düzen
2.     
alındı
makbuz
3.     
anlak
zekâ
4.     
bitkisel
nebâtî
5.     
bölümce
tefrika
6.     
danışmanlık
müşâvirlik
7.     
denetlemek
teftiş etmek
8.     
deney
tecrübe
9.     
devim
hareket
10. 
devrimci
ihtilâlci, inkılâpçı
11. 
dizem
âhenk
12. 
dizgesel
sistematik
13. 
dizgi
sistem
14. 
doğaca
tabiî
15. 
doğallık
tabiîlik
16. 
doğrultu
istikâmet
17. 
donatım
techiz
18. 
dörüt
sanat
19. 
dörütmen
sanatkâr
20. 
egemen
hâkim
21. 
görkem
ihtişam
22. 
karşıtı
zıddı, aksi, muhâlifi
23. 
nedensiz
sebepsiz
24. 
olay
hâdise, vak'a
25. 
olgu
vâkıa
26. 
onaylamak
tasvip etmek,uygun bulmak
27. 
ortam
muhit, çevre
28. 
oturum
celse
29. 
oy
rey
30. 
oydaşmalı
fikir birliği
31. 
oylamak
rey vermek
32. 
oymak
aşiret
33. 
ödenek
tahsisat
34. 
ödev
vazife, vecibe
35. 
ödevli
vazifeli
36. 
ödül
mükâfat
37. 
ödüllendirmek
mükâfatlandırmak
38. 
ödün vermek
tâviz vermek
39. 
öge
unsur, eleman
40. 
öğreti
meslek, doktrin
41. 
öğretim
tedrisat, tedris
42. 
öğretmen
öğretici, muallim
43. 
örgüt
teşkilat, teşekkül
44. 
örgütlü
teşkilatlı
45. 
örgütsel
teşkilata ait
46. 
örgütsüz
teşkilatsız
47. 
örnekseme
kıyas
48. 
örtüşmek
mutâbık olmak, benzer olmak
49. 
ötekileştirmek
dışlamak,kabul etmemek
50. 
övünç
iftihar
51. 
öykücü
hikaye yazarı, hikayeci
52. 
öz yaşam
biyografi, tercümeihâl
53. 
özdek
madde, cisim
54. 
özdekçi
maddeci, materyalist
55. 
özdekçilik
maddecilik,materyaliz
NO
SUNİ KELİMELER
TÜRKÇE KELİMELER
56. 
özdeksel
maddî
57. 
özdeş
aynı, eşit
58. 
özeleştiri
nefs muhasebesi,otokritik
59. 
özendiri
teşvik
60. 
özendirmek
teşvik etmek
61. 
özengen
amatör
62. 
özerk
muhtar
63. 
özlük
şahsî, zâtî
64. 
öznel
subjektif
65. 
özümleme
asimilasyon
66. 
özverili
fedâkâr
67. 
parasal
nakdî, mâlî
68. 
paydaş
hissedar
69. 
rastlantı
tesadüf, rast gelme
70. 
sağlıksal
sıhhî
71. 
sakınca
mahzur
72. 
sakıncalı
mahzurlu
73. 
salık vermek
tavsiye etmek
74. 
salıverme
tahliye etme
75. 
salt
mutlak
76. 
salt çoğunluk
mutlak ekseriyet
77. 
sanal
hayalî, mevhûm, farazî, tahminî
78. 
saptama
tespit, tespit etme
79. 
sav
iddia
80. 
savurganlık
israf
81. 
saydam
şeffaf
82. 
saygı
hürmet, ihtiram
83. 
saygıdeğer
muhterem
84. 
saygın
itibarlı
85. 
sayman
muhasebeci, muhâsip
86. 
saymanlık
muhasebe
87. 
seçenek
tercih, alternatif
88. 
sezgi
his
89. 
sezinlemek
hissetmek
90. 
sığınmacı
mülteci, iltica eden
91. 
simge
rümuz, sembol
92. 
sinirsel
asabî
93. 
siyasal
siyasî
94. 
somut
müşahhas
95. 
sonuç
netice
96. 
sorun
mesele, problem
97. 
soy ağacı
şecere
98. 
sürücü adayı
acemi şoför
99. 
tinsel
rûhî, mânevî
100.         
yakarı
dua, niyaz
101.         
yakınma
şikayet
102.         
yakıt
yakacak
103.         
yalanlama
tekzip
104.         
yalvaç
peygamber
105.         
yanılgı
hatâ, sehiv
106.         
yaptırım
müeyyide
107.         
yazgı
kader, baht, mukadderat
108.         
yitik
kayıp
109.         
yoksun
mahrum
110.         
yontu
heykel

NO
SUNİ KELİMELER
LİSTE 5
TÜRKÇE KELİMELER
1.     
açmazlık
zorluk, çaresizlik
2.     
alabık
iki yüzlü, mürâî
3.     
alıntı
iktibas
4.     
amaç
gâye, meram, maksat
5.     
andıç
muhtıra, not
6.     
anıt
âbide
7.     
aygıt
cihaz
8.     
ayırga
nifak, tefrika
9.     
aymaz
gafil
10. 
aymazlık
gaflet
11. 
bağı
sihir
12. 
bağlaşmak
ittifak etmek
13. 
bağnaz
mutaassıp
14. 
başat
hâkim,üstün, dominant
15. 
başyazman
başkâtip
16. 
belge
vesika, delil
17. 
betimlemek
tasvir etmek
18. 
bırakışma
mütareke
19. 
bildiri
beyannâme,tebliğ,tebligat
20. 
bilinçlendirmek
şuurlandırmak
21. 
bireyci
ferdiyetçi
22. 
cezaevi
hapishane
23. 
çağcıl
asrî, modern
24. 
çıkarsama
istidlal, akıl yürütme
25. 
çöküntü
depresyon
26. 
deprem
zelzele
27. 
derey
vadi
28. 
dilevci
davacı
29. 
dörüt
sanat
30. 
düşlem
hayâl
31. 
düzenek
mekanizma
32. 
edimsel
fiilî, aktüel
33. 
İç hastalıkları
dahiliye
34. 
kökten
esaslı
35. 
orun
mevki, makam
36. 
oydaşmak
fikir birliğinde olmak
37. 
ödenti
âidat
38. 
özel
hususî, şahsî, zâtî
39. 
ruhsal durum
ruh hâli, hâleti rûhiye
40. 
sakıncasız
mahzursuz
41. 
san
unvan
42. 
savaş
harp, muhârebe, cihat
43. 
sıralaç
dosya
44. 
simgesel
sembolik, remzî
45. 
solunum
teneffüs, nefes alma
46. 
sorumlu
mesul
47. 
sorumluluk
mesuliyet
48. 
söylence
efsane
49. 
süre
müddet
50. 
tanıklık
şahitlik
51. 
tasarım
tasavvur
52. 
tecim
ticaret
53. 
tensel
maddî, bedenî
54. 
tepki
aksülamel,akis,reaksiyon
55. 
toplum bilimi
sosyoloji, içtimaiyat
NO
SUNİ KELİMELER
TÜRKÇE KELİMELER
56. 
törel
ahlâkî
57. 
tutuklama
tevkif etme
58. 
tutuklu
mevkuf, tevkif edilmiş
59. 
türetmen
kâşif, keşfeden
60. 
umarsız
çaresiz, bîçâre, nâçar
61. 
usçuluk
akılcılık
62. 
utku
zafer, muzafferiyet
63. 
uyarlama
intibak ettirme, adaptasyon
64. 
uydu
peyk
65. 
uygulamak
tatbik etmek
66. 
uygulamalı
tatbikî
67. 
uyum
ahenk
68. 
uzay
fezâ
69. 
uzaysal
fezâya ait
70. 
uzmanlaşmak
ihtisas kazanmak
71. 
ülküsel
idealli, gâyeli
72. 
varsıl
zengin
73. 
yadsıl
menfî
74. 
yadsıma
inkâr
75. 
yakınmak
şikayet etmek
76. 
yalanlamak
tekzip etmek
77. 
yalın
sade, çıplak
78. 
yalıtım
tecrid, izolasyon
79. 
yandaşlık
taraflılık, taraftarlık
80. 
yansız
tarafsız, bîtaraf
81. 
yapay
sun'î
82. 
yararsız
faydasız, nafile
83. 
yasa
kanun
84. 
yasadışı
kanunsuz
85. 
yasal
kanunî, meşrû
86. 
yasaya aykırı
kanunsuz
87. 
yaşam öyküsü
hayat hikayesi, biyografi
88. 
yaşamsal
hayâtî
89. 
yayın
neşriyat
90. 
yazak
kalem
91. 
yazıneri
edip, edebiyatçı
92. 
yazınsal
edebî
93. 
yazıt
kitâbe
94. 
yersel
mahallî
95. 
yetenekli
kabiliyetli, maharetli
96. 
yeteneksiz
kabiliyetsiz, maharetsiz
97. 
yetinmek
iktifâ etmek
98. 
yetkili
selâhiyetli
99. 
yetkin
kâmil, olgun
100.         
yır
şiir
101.         
yinelemek
tekrarlamak, tekrar etmek
102.         
yontucu
heykeltraş
103.         
yorumcu
tefsirci, müfessir
104.         
yön
taraf, cihet, istikamet
105.         
yönerge
talimat
106.         
yönetimsel
idarî
107.         
yüzey
satıh
108.         
zorunlu
zarûrî, mecbûrî
109.         
zorunlu iniş
mecburî iniş
110.         
zorunlu olarak
mecburen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

sanalbasin.com üyesidir